Дектомакс 50, 200 мл

Този продукт не може да бъде закупен!

Дектомакс 50, 200 мл

Артикул код: 151

Dectomax 10mg/ml - инжекционен разтвор за говеда, овце и прасета с широк спектър на действие срещу най - разпространените кръгли стомашно-чревни и белодробни паразити.

Състав:

Активна субстанция: Всеки мл. от разтвора съдържа Doramectin 10.00 mg
Помощни вещества
: Butylated hydroxyanisole 0.1 mg

Фармацевтична форма:

Инжекционен разтвор. Бистър безцветен до бледожълт разтвор.

Терапевтични показания:

ГОВЕДА: За лечение и контрол на стомашно-чревни, белодробни и очни нематоди, оводи, въшки и крастни кърлежи:

 • Стомашно-чревни нематоди (възрастни и четвърти стадий форми): * -  възрастни
  • Ostertagia ostertagi (включително и инхибирани ларви)
  • O.lyrata*
  • Haemonchus placei
  • Trichostrongylus axei
  • T.colubriformis
  • Cooperia oncophora
  • C.pectinat*
  • C.punctata
  • C.surnabada (syn.mcmasteri)
  • N.spathiger*
  • Bunostomum phlebotomum*
  • Strongyloides papillosus*
  • Oesophagostomum radiatum
  • Trichuris spp.*
 • Белодробни паразити (възрастни и четвърти стадий форми)
  • Dictiocaulusviviparus
 • Паразити в очите (възрастни):
  • Thelazia spp.
 • Паразитни стадии на:
  • Hypoderma bovis
  • Hypoderma lineatu
 • Смучещи въшки:
  • Haematopinus eurysternus
  • Linognathus vituli
  • Solenopotes capillatus
 • Крастни кърлежи:
  • Psoroptes bovis
  • Sarcoptew scabiei

Продуктът може да се употребява и за контрол на опаразитяване с Nematodirus helvetianus, хапещи въшки (Damalinia bovis), кърлежите Ixodes ricinus и крастни кърлежи Chorioptes bovis.

След приложение продуктът е ефикасен срещу повторно заразяване със следните паразити и осигурява защита за периода описан по - долу:

Вид Дни
Bunostomum phlebotomum 22
Cooperia oncophora 21
Dictyocaulus viviparous 35
Haemonchus placei (само възрастни) 28
Linognathus vituli 28
Oesophagostomum radiatum 21
Ostertagia ostertagi 35
Psoroptes bovis 42
Trichostrongylus axei 28

ОВЦЕ: За лечение и контрол на крастни кърлежи, стомашно-чревни нематоди и носни оводи.

 • Bunostomum trigonocephalum (възрастни форми)
 • Chabertia ovina
 • Cooperia curticei (само L4)
 • C.oncophora
 • Gaigeria pachyscelis
 • Haemonchus contortus
 • Nematodirus battus (само L4)
 • N.filicollis (възрастни форми само)
 • N.spathiger
 • Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*
 • Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata (възрастни форми)
 • Oesophagostomum venulosum (възрастни форми)
 • O.columbianum
 • Strongyloides papillosus
 • Trichostrongylus axei
 • T.colubriformis
 • T.vitrinus
 • Trichuris spp (възрастни форми само)

*контролира също инхибирани ларвни стадии (L4), включително видове, които са резистентни на benzimidazole.

 • Белодробни паразити (възрастни и четвърти стадий ларви (L4)):
  • Cystocaulus ocreatus (само възрастни)
  • Dictyocaulus filaria
  • Muellerius capillaris (само възрастни)
  • Neostrongylus linearis (само възрастни)
  • Protostrongylus rufescens (само възрастни)
 • Носни оводи (1-ви, 2-ри и 3-ти стадии ларви):
  • Oestrus ovis
 • Крастни кърлежи:
  • Psoroptes ovis

ПРАСЕТА: За лечение на крастни кърлежи, стомашно-чревни, белодробни и бъбречни нематоди, както и кръвосмучещи въшки.

 • Стомашно-чревни нематоди (възрастни и четвърти стадий ларви):
  • Hyostrongylus rubidus
  • Ascaris sum
  • Strongyloides ransomi (само възрастни форми)
  • Oesophagostomum dentatum
  • Oesophagostomum quadrispinulatum
 • Белодробни паразити:
  • Metastrongylus spp. (само възрастни форми)
 • Бъбречни нематоди:
  • Stephanurus dentatus (само възрастни форми)
 • Кръвосмучещи въшки:
  • Haematopinus suis
 • Крастни кърлежи:
  • Sarcoptes scabiei

Предпазва свинете срещу опаразитяване или повторно опаразитяване със Sarcoptes scabiei в продължение на 18 дни.

Противопоказания:

Да не се използва при кучета, защото може да предизвика тежки странични реакции. Както и при другите авармектини, някои породи кучета, като например коли, са особено чувствителни към дорамектин, затова трябва да се обърне специално внимание за избягване на случайното поглъщане на продукта.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция и ли някое от помощните вещества.

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Трябва да се избягват следните практики, защото те увеличават риска от развитие на резистентност и в крайна сметка това би могло да доведе до неефективна терапия:

- твърде честото и многократно използване на антихелминтици от същия клас, в рамките на продължителен период от време.
- прилагане на по - ниски дози от препоръчаната, вследствие на неправилно определяне на телесното тегло, неправилно приложение на продукта или липса на калибриране на устройството за дозиране (ако има такова)

Съмнителните клинични случаи на резистентност към антихелминтиците трябва да бъдат проучени внимателно посредством подходящи методи на изпитване (напр. тест за редукция на броя на яйцата във фекални проби).

Когато резултатите от тестовете предполагат значителна резистентност към определен антихелминт, следва да се използва антихелминт от друг фармакологичен клас и с различен начин на действие. Резистентност към авермектини се съобщава за Teladorsagia и Haemonchus при овцете в рамките на ЕС.

Следователно, използването на този продукт трябва да се основава на местната (на регионално ниво и ниво ферма) епидемиологична информация за чувствителността на нематодите и препоръки за това как да се ограничи по - нататъшния избор при резистентност към антихелминтици.

Специални предпазни мерки при употреба:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

При масово третиране на животни да се използват подходящи автоматично дозиращи спринцовки с подходящи игли.
Да се използва сухо стерилно оборудване следвайки асептичната процедура за работа.
Спринцовките се пълнят чрез предварително поставена в запушалката суха стерилна игла. Запушалката не трябва да се про бива повече от 20 пъти!

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да не се пуши или яде при работа с продукта.
Ръцете да се измият добре след работа с продукта.
В случай на случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

За лекарите: В случай на случайно самоинжектиране рядко са били наблюдавани специфични симптоми, поради това за всеки отделен случай трябва да се приложи симптоматично лечение.

Други предпазни мерки:

Дорамектин е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО токсичен за торната фауна и водните животни и може да кумулира в седименти.
Рискът за водните екосистеми и торната фауна може да бъде намален, като се избягва прекалено често и многократно използване на дорамектин (и на продукти от същия клас антихелминтици) при говеда и овце.
Рискът може да бъде допълнително намален и ако третираните животни (говеда) се държат далеч от водните басейни в продължение на две до пет седмици след лечението.

Странични реакции (честота и важност):

Няма

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене:

Може да се прилага по време на бременност при крави и овце. Продуктът е показан за употреба при разплодни и лактиращи свине, както и при разплодни нерези.

Взаимодействие с други ВМП и други форми на взаимодействие:

Не са известни

Доза и начин на приложение:

За лечение и контрол на стомашно-чревни, белодробни и очни нематоди, оводи, въшки и крастни кърлежи при говеда, както и на стомашно-чревни нематоди и носни оводи при овце еднократно третиране с 1 мл (10 мгдорамектин) на 50 кг телесна маса, еквивалентен на 200 μg/кг телесна маса, приложено в областта на врата чрез подкожна инжекция при говеда и чрез интрамускулна инжекция при овцете.

За лечение на клиничните симптоми на Psoroptes Ovis (овча краста) и премахване на живите кърлежи от овцете еднократно третиране с 1 мл на 33 кг телесна маса, което се равнява на 300 μg/кг телесна маса, приложено в областта на врата чрез интрамускулна инжекция.

В допълнение следва да се прилагат адекватни биологични мерки за сигурност за предотвратяване повторно опаразитяване. Важно е да се гарантира, че всички овце, които са били в контакт със заразената овца, са третирани.

За лечение на Sarcoptes scabei, стомашно-чревни, белодробни и бъбречни нематоди, както и кръвосмучещи въшки при прасета, еднократно третиране с 1 мл на 33 кг телесна маса, което се равнява на 300 μg/кг телесна маса, чрез интрамускулна инжекция.

При прасенца с тегло 16 кг или по малко трябва дозировката трябва да е съгласно следната таблица:

Телесна маса Доза (мл)
По – малко от 4 кг 0.1 мл
5 – 7 кг 0.2 мл
8 – 10 кг 0.3 мл
11 – 13 кг 0.4 мл
14 – 16 кг 0.5 мл

Продуктът може да се използва с автоматична инжекционна система. Запушалките на флаконите не трябва да бъдат пробивани повече от един път. Максималното количество доза, което може да се приложи в едно място на инжектиране е както следва:

 • Говеда: 5 мл
 • Овце: 1.5 мл
 • Прасета: 2.5 мл

Предозиране:

Не са наблюдавани странични клинични симптоми при предозиране с 25, 10 и 10 пъти над препоръчаната доза.

Карентни срокове:

Говеда (месо и вътрешни органи): 70 дни. Мляко: Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация. Да не се използва при крави в сухостен период и бременни млечни юници 60 дни преди отелване.

Овце (месо и вътрешни): 70 дни. Мляко: Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация. Да не се използва при овце в сухостен период и бременни млечни овце 70 дни преди оагване.

Прасета (месо и вътрешни органи): 56 дни.

Фармакодинамични свойства:

Дорамектинът е противопаразитно средство, изолирано при ферментацията на щамове на почвения организъм Streptomyces avermitilis. Той представлява макроцикличен лактон и е структурно свързано с ивермектина. И двете съединения притежават широк спектър на противопаразитно действие и имат идентичен парализиращ ефект върху нематоди и паразитиращи артроподи.

Макроцикличните лактони активират глутамат блокираните хлоридни канали (GluCl), намиращи се по мускулнте мембрани на фаринкса и специфични неврони на безгръбначните паразити. Избирателната токсичност на макроцикличните лактони като противопаразитно средство, се дължи и менно на действието му върху тези канали, които животното гостопримник не притежава.

Има данни, че мембраните на мускулните клетки на репродуктивните пътища при женските безгръбначни, могат да бъдат по - чувствителни към макроцикличните лактони, за разлика от нервните рецептори или мускули, и това може да обясни драматичното, но временно намаляване на производството на яйца при паразитите, които не са били убити или елиминирани чрез лекарствена терапия.

Фармакокинетични особености:

Максималната плазмена концентрация при говеда, след подкожно приложение на дорамектин, се наблюдава след 3 дни, като полуживотът на елиминиране е около 6 дни.

Максималната плазмена концентрация при овцете, след подкожно или интрамускулно или приложение на дорамектин е след 2 дни, с полуелиминиране 4 - 5 дни.

Максималната плазмена концентрация при свине, след интрамускулно приложение на дорамектин, е след 3 дни и има полуживот на елиминиране от около 6 дни.

Влияние върху околната среда:

Както другите макроциклични лактони, дорамектин може да предизвика странични реакции при нецелевите организми. След третиране отделянето на потенциално токсични нива на дорамектин може да се продължи за период от няколко седмици.

Изпражнения, съдържащи дорамектин от третирани животни по пасищата, може да намали изобилието на торните организми, което може да се отрази негативно на торното разграждане. Дорамектинът е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО токсичен за торната фауна и водните животни и може да кумулира в седименти.

Несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не бива да бъде смесван с друг ветеринарномедицински продукт.

Срок на годност:

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.
Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

Специални условия за съхранение на продукта:

Да се съхранява при температура под 30ºC.
Да не се замразява или размразява.

Вид и състав на първичната опаковка:

Многодозови стъклени флакони от 50, 200 или 500 мл, Тип II или Тип III с хлорбутилова гумена запушалка. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него:

Изключително опасен за риби и водни животни.
ВМП не трябва да бъдат изхвърлян с битови отпадъци или отпадни води.
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Производител: ZOETIS

прегледи 7941

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти