Спот-он разтвор за кучета

Този продукт не може да бъде закупен!

Спот-он разтвор за кучета

Артикул код: 2

Наименование на ветеринарномедицинския продукт:

ProMeris Duo 100,5 мг + 100,5 мг Spot-on за малки кучета
ProMeris Duo 199,5 мг + 199,5 мг Spot-on за средно големи кучета
ProMeris Duo 499,5 мг + 499,5 мг Spot-on за средно до големи кучета
ProMeris Duo 799,5 мг + 799,5 мг Spot-on за големи кучета
ProMeris Duo 999 мг + 999 мг Spot-on за много големи кучета

Количествен и качествен състав:

Активна субстанция:

Всеки мл съдържа 150 мг метафлумизон и 150 мг амитраз.
Всяка единична доза (пипета) на ProMeris Duo съдържа:
ProMeris Duo Spot-on Обем (мл)
Метафлумизон (мг)
Амитраз (мг)
за малки кучета (до 5 кг) 0,67 100,5 100,5
за средно големи кучета (5,1 – 10,0 кг) 1,33 199,5 199,5
за средно до големи кучета (10,1 – 25,0 кг) 3,33 499,5 499,5
за големи кучета (25,1 – 40,0 кг) 5,33 799,5 799,5
за много големи кучета (40,1 – 50,0 kg) 6,66 999 9

Фармацевтична форма:

Spot-on разтвор
Бистър, жълт до кехлибарен разтвор

Клинични данни:

Видове животни, за които е предназначен ВМП:

Кучета над 8 седмична възраст

Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни:

За лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides canis и C. felis) и кърлежи (Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatos и Dermacentor variabilis) и лечение на демодикози (причинени от Demodex spp) и въшки (Trichodectes canis) при кучета. Ветеринарномедицинският продукт може да бъде използван като част от лечебната стратегия срещу алергични дерматити причинени от бълхи (FAD).

Противопоказания:

Да не се употребява при малки кученца под 8 седмична възраст
Да не се употребява при котки
Да не се употребява при болни, много слаби или кучета, подложени на топлинен стрес

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Избягвайте контакт на продукта с очите на кучето и пазете кучето да не погълне продукта.
Ветеринарномедицинският продукт остава ефикасен дори, когато животното се намокри. Въпреки това, продължителното, интензивно излагане на вода, трябва да се избягва. Кучетата трябва да се предпазят от излагане на течащи потоци и реки за период от 24 часа след третирането. В случай на често, повтарящо се излагане на вода, продължителността на активността на продукта може да се намали. В такива случаи не третирайте по-често от веднъж на две седмици. Ако къпете кучето с шампоан, направете това, преди да приложите продукта.
За да получите оптимално унищожаване на бълхите, при наличие на различни домашни любимци в жилището ви, то всички обитаващи дома ви животни трябва да се третират с подходящ инсектициден продукт. В допълнение, препоръчително е да третирате околната среда около къщата с подходящ инсектицид.

Специални предпазни мерки при употреба:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да се прилага само под контрола на ветеринарен лекар.
Този ветеринарномедицински продукт е предназначен само за точково /spot-on/ приложение. Да не се прилага перорално или по друг начин.
Важно е да поставите дозата на място, където животното не може да я оближе. Уверете се, че животните не могат да се ближат едно друго след третирането.
Не разрешавайте на кученцата да ближат третираното място върху майката, докато не изсъхне.
Трябва да се внимава съдържанието на пипетата или приложената доза да не попадне в очите или устата на третираното и/или на друго животно.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните.
Да се съхранява на недостъпни за деца места. Пипетата трябва да се съхранява във фолиото, което да е плътно затворено. Този продукт не трябва да се прилага от деца.
Продуктът съдържа амитраз, който може да причини странично неврологично въздействие върху хората и особено върху децата. Децата не трябва да имат достъп до използваните пипети.
Използваните пипети трябва веднага да се унищожат.
Амитраз е инхибитор на моноаминооксидазата (MOAI). Ето защо хора, приемащи медикаменти със съдържание на MOAI, трябва да са особено внимателни, когато работят с този продукт.
Избягвайте директния контакт с третираното животно докато не изсъхне мястото, където е приложен продукта. На децата не трябва да се разрешава да играят с кучето, докато не изсъхне мястото на приложението. Не се разрешава на току що третираните животни да спят с техните собственици, особено деца.
Разтворителят на ProMeris Duo може да зацапа някои материи, включително кожа, текстил, пластмаса и лакирани повърхности. След като приложите продукта изчакайте известно време да изсъхне, преди да позволите контакт на животното с позволяващи контакт с такива материи.

ПроМерис Дуо съдържа компоненти, които в много редки случаи могат да предизвикат респираторно дразнение при някои хора. За да се намили потенциално вдишване на изпаренията се препоръчва, продуктът да се прилага на открито или в допре проветрени помещения.
Този продукт може да причини дразнене на кожата и алергични реакции при хората. Ето защо трябва да се избягва попадане на продукта върху кожата. Когато боравите с продукта препоръчително е да носите защитни ръкавици.
В случай, че настъпят признаци на заболяване, след като сте били изложени на продукта, незабавно потърсете лекарска помощ и покажете листовката за употреба.
След работа с продукта измийте старателно ръцете си. В случай на инцидентно разливане върху кожата веднага измийте с вода и сапун.
Този продукт може да причини леко дразнение на очите. Ако продуктът инцидентно попадне в очите, незабавно промийте очите с обилно количество вода.
Не пушете, не пийте и не яжте, докато работите с продукта.

Странични реакции (честота* и важност):

Може да се наблюдава повишено отделяне на слюнка, ако животното ближе мястото, където е приложен продукта непосредствено след третирането. Това не е признак на интоксикация и отшумява за няколко минути, без да е необходимо лечение. Чрез правилно приложение ще намалите възможността за близане на продукта.
Прилагането на ветеринарномедицинския продукт може да доведе до местна временна поява на омазняване, втвърдяване или настръхване на козината на третираното място. Може да се наблюдава и пресъхване. Това е нормално и напълно отшумява до няколко дни след третирането. Тези ефекти не се отразяват на здравето на третираното животно или върху ефикасността на ветеринарномедицинския продукт.
В редки случаи може да възникне дразнене на третираното с продукта място. В мнoго редки случаи може да възникне временно опадане на козината. Много рядка са наблюдавани случаи на кожни признаци подобно на пемфигус фолиацеус. Ако се наблюдават такива случаи, трябва да се избягва по-нататъшна употреба на продукта. Тези признаци са преходни и бързо обратими при прилагане на подходящо лечение.

*-Много често (по време на един курс на лечение повече от 1 на 10 животни се проявяват странични реакция (и))
- Обичайно (повече от 1, но по-малко от 10 на 100 животни)
- Необичайно (повече от 1, но по-малко от 10 на 1000 животни)
- Редки (повече от 1, но по-малко от 10 на 10 000 животни)
- Много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 животни, включително изолирани съобщения).

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене:

Може да се ползва по време на бременост и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни

Третиране с други медикаменти, съдържащи амитраз не се препоръчва, когато кучето е било третирано с 'ProMeris Duo Spot-On' за кучета

Доза и начин на приложение:
Дозировка:

Минималната препоръчителна доза е 20 мг/кг телесна маса за всеки от компонентите метафлумизон и амитраз, еквивалент на 0.133 мл/кг телесна маса от готовият продукт. В долната таблица е дефинирано теглото на кучето, съответстващо на дозата в пипетата.
Теглото на кучето в (кг) Размер на пипетата Обем (мл)
5 ProMeris Duo за малки кучета 0,67
5,1 – 10,0 ProMeris Duo за средни 1, 33
10,1 – 25,0 ProMeris Duo за средни до големи кучета 3, 33
25,1 – 40,0 ProMeris Duo за големи кучета 5,33
40,1 – 50,0 ProMeris Duo за много големи кучета 6,66
За кучета над 50 кг, използвайте комбинация от две пипети. Така по-точно ще поставите нужната доза, съответстваща на телесната маса на животното.

Начин на приложение:

Само за външно, кожно (Spot-on)приложение..
Приложете съдържанието в пипетата на едно единствено място върху кожата на кучето, между плешките.
Извадете пипетата от опаковката, като я държите изправена. Прегънете върха на пипетата по продължение на пунктираната линия, докато се отчупи върхът й. Приложете съдържанието в пипетата на едно единствено място върху кожата на кучето в основата на черепа. Изцедете пипетата до изпразване на съдържанието й. Не прилагайте продукта върху космената покривка на кучето.

Схема на третиране:
За оптимален контрол върху опаразитяването с бълхи и/или кърлежи, продуктът трябва да се прилага ежемесечно по време на сезона на масово появяване на бълхите и/или кърлежите, или схемата за третиране да се съобрази с климатичните епизоотични условия. Убива повeчето кърлежи до 48 часа. За отстраняване на хапещи въшки е достатъчна еднократна доза. Повечето въшки загиват до 7 дни. За лечение на демодикоза продуктът трябва да се прилага на месечни интервали докато клиничните признаци изчезнат. Където се налага, третирането не трябва да се прекъсва докато не изчезнат кожните люспи поне два месеца. Тъй като демодикозата е многофакторно заболяване, където се налага, трябва също де се лекува подобаващо и скритото заболяване.
Ветеринарномедицинският продукт предпазва от опаразитяване с бълхи до 6 седмици и опаразитяване с кърлежи за 4 седмици след еднократно приложение.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо:

Не се наблюдават странични реакции при здрави кучета и кученца над 8 седмична възраст и повече, когато са третирани 7 пъти в интервали от по две седмици в дози 3 - 5 пъти по-големи от препоръчаната. Рискът от проява на странични реакции може да се увеличи при предозиране на продукта, поради което животните винаги трябва да се третират с точния размер пипета в зависимост от телесното им тегло.
Познатите странични реакции от действието на амитраз и метаболитите му, са: умърлушване, сънливост, депресия, хипергликемия, брадикардия и бавно и затруднено дишане. Повечето от тези признаци са в резултат на алфа - 2 - адрено - рецепторния агонистичен ефект. Признаците обикновено са преходни и отшумяват без допълнително лечение до 24 часа. Ако симптомите са силни и продължителни, като антидот може да се ползва атипамезол хидрохлорид в доза от 0.2 мг/кг телесна маса, приложен мускулно, с цел елиминиране на тези странични ефекти.

Карентен срок:

Не е необходим

Фармакологични особености:

Метафлумизонът е инсектицид от групата на семикарбазоните. Метафлумизонът действа като антагонист на натриевите канали, който нарушава нервните функции и в резултат се стига до парализа и смърт на инсектите.
Амитразът е формамидинов акарицид. Действа на октопаминовите рецепторни точки наектопаразитите, като увеличава нервната активност и води до смърт на инсектите.
Метафлумизонът и амитразът са комбинирани в крайния продукт, за да осигурят широкоспектърно действие, едновременно срещу бълхи и кърлежите, дължащо се на несистемното излагане на паразитите върху кожата и космената покривка на действието на продукта. Максималното му действие се проявява до 48 часа.

След локално външно приложение само на едно място в основата на тила двете активни вещества метафлумизон и амитрац бързо се разпространяват по цялата повърхност на кожата. Максимална концентрация в космената покривка може да се открие между 2 и 7 ден след третирането и постепенно намалява до 56 ден след третирането. Двете съставки могат да се открият в космената покривка до 56 дни след третирането.
След локално външно приложение само на едно място в основата на тила нивата в плазмата на двете активни вещества метафлумизон и амитрац са твърде ниски, за да е възможно да се изчислят по стандартните фармакокинетични параметри.

Фармацевтични особености:

Списък на помощните вещества:
N, N-Diethyl-m-toluamide
1-Methoxy-2-propyl-acetate
Dimethyl sulfoxide
1, 8-Cimeole
Gamma-hexalactone

Несъвместимости:

Не са познати

Срок на годност:

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт:
2 години

Специални мерки за съхранение на продукта:

Да не се съхранявава при температура над 25 °C

Вид и състав на първичната опаковка:

Продуктът е опакован в индивидуално дозирани, непрозрачни, пластмасови пипети, препокрити отгоре с алуминиево фолио, като блистер. Предоставят се в опаковки от по 3 пипети в блистер, като в една картонена кутия има един или два блистера.
Всички пипети в една кутия са от един и същи размер.
Кутия с 1 или 2 блистера с по 3 пипети x 0,67 мл пипети.
Кутия с 1 или 2 блистера с по 3 пипети x 1,33 мл пипети.
Кутия с 1 или 2 блистера с по 3 пипети x 3,33 мл пипети.
Кутия с 1 или 2 блистера с по 3 пипети x 5,33 мл пипети.
Кутия с 1 или 2 блистера с по 3 пипети x 6,66 мл пипети.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Специални мерки за унищожаване на неизползвания продукт или остатъци от него, ако има такива:

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.
Ветеринарномедицинският продукт не бива да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да е опасно за риби или други водни организми.
Унищожете използуваните пипети непосредствено след прилагане на продукта.

 

прегледи 2911

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0879 801 808 и на електронната поща (натиснете тук)

Свързани продукти